Première - Konzertmitschnitte

Norwegischer Tanz op.35 Nr.3 (E. Grieg)

O Welt ich muß dich lassen (J.S.Bach)


d’accord (Marco Ambrosini)

Jeg elsker dig (Edvard Grieg)

Ack Värmeland du sköna (Trad.)